Privacy Policy

Inleiding


Dit is de privacy verklaring van Buysmetal NV. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Onze verwerkingen zijn, waar nodig, aan-gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Verzamelde gegevens


Als u zich aanmeldt voor deze website, iets bestelt of deelneemt aan een enquête op deze website wordt u gevraagd uw naam, adres-, bank- en betaalgegevens te verstrekken. Deze gegevens ge-bruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • 
het leveren van onze producten en diensten en het factureren daarvan;

  • de afhandeling van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan;

  • het informeren over producten en diensten van Buysmetal NV en met Buysmetal NV gelieerde ondernemin-gen; als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u contact opnemen met onze klanten-administratie info@buysmetal.be ;

  • verstrekking van gegevens aan derden op grond van wettelijke verplichtingen.


Daarnaast vragen wij u om gegevens over uw werk, functie, leeftijd en interesses. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en web-site te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Cookies


Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aange-geven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informa-tie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens, zoals eventueel ver-strekte creditcardgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze web-site geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Overdracht onderneming


Bij de verdere groei en ontwikkeling van Buysmetal NV kan het voorkomen dat een of meerdere onderdelen of activa van de onderneming worden ondergebracht in een zelfstandige vennootschap of worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden over-gedragen.

Doorgifte naar landen buiten de EU (alleen nodig wanneer Buysmetal NV gelieerde ondernemin-gen in de VS of andere landen buiten de EU heeft)
Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet een zelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens


U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zonodig wijzigen op uw persoonlijke-instellingenpagina “Mijn Profiel”. Als u wilt weten welke gegevens wij over u heb-ben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met onze klantenser-vice via info@buysmetal.be .

Wijzigingen


Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina van de website.

Vragen


Als u vragen heeft over onze Privacy Verklaring of ons privacybeleid kunt u een e-mail sturen naar onze klantenservice via info@buysmetal.be .